Shërbimet

EMC- Organizimi i mirëmbajtjes

EMC- Organizimi i mirëmbajtjes

Mirëmbajtja është kombinimi i të gjitha veprimeve teknike dhe administrative, shoqëruar edhe me veprimet e supervizionit, të orientuara të mbajnë ose të risjellin një aset në gjendjen që ajo të mund të kryej funksionet e kërkuara
Mjetet LINDE- Mirëmbajtje dhe riparime

Mjetet LINDE- Mirëmbajtje dhe riparime

EMC shpk është një kompani e specializuar në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimit të mjeteve LINDE. Të organizuar sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, ne ofrojmë shërbime cilësore te mirembajtjes dhe riparimit.
Bateritë HOPPECKE- Mirëmbajtje dhe riparime

Bateritë HOPPECKE- Mirëmbajtje dhe riparime

Bateritë industriale që përdoren në mjetet që operojnë me energji elektrike si dhe bateritë e tjera industriale (baterite per UPS, per ruajtjen e energjise se prodhuar nga panelet solare, te mjeteve hekurudhore, etj) kanë një kosto jo të vogël. Ato duhen mirembajtur sipas nje protokolli te caktuar.

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale- Mirëmbajtje dhe riparime

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale- Mirëmbajtje dhe riparime

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale operojnë me anë të sistemeve elektro-hidraulike.

Sistemet hidraulike çdo ditë e më shumë zhvillohen dhe bëhen më të komplikuara. Kjo kërkon që edhe ndërhyrjet për kryerjen e shërbimeve mirëmbajtjes dhe të riparimeve të bëhen gjithnjë e më të vështira.

Trajnim në EMC

Menaxhimi i mirëmbajtes

Menaxhimi i mirëmbajtjes së aseteve është një ndër detyrat më të komplikuara në një kompani.

Siguria në punë

Programi i trajnimit të punonjësve në lidhje me sigurinë në punë, është i ndërtuar sipas kërkesave ligjore.

Teknikët e lartë

Ashtu si edhe autoveturat, mjetet e punës po bëhen gjithnjë e më të ndërlikuara.

Teknikët e mesëm

Në sektorin e mirëmbajtjes, teknikët e mesëm përbëjnë edhe numrin më të madh të punonjësve.

Misioni ynë

Ne duam të sjellim një ndryshim pozitiv në veprimtarinë e mirëmbajtjes së aseteve industriale. Duke ofruar zgjidhjet më efektive të problemeve që mund të keni me impiantet, makineritë dhe pajisjet e punës, ne duam të ndryshojmë mentalitetin në lidhje me trajtimin e tyre. Së bashku me Ju do të krijojmë një mardhënie bashkëpunimi të bazuar mbi vlerat dhe parimet si dhe do të bëjmë që veprimtaria e mirëmbajtjes së aseteve të flasë në gjuhën shqipe.